วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/663 ลว 19 พ.ค.58 (นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/659 ลว 19 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/661 ลว 19 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 139 ลว 19 พ.ค.58 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10252 ลว 19 พ.ค.58 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10250 ลว 19 พ.ค.58 การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2258 (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/665 ลว 19 พ.ค.58 โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4/2558 (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10251 ลว 19 พ.ค.58 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1978 ลว 19 พ.ค.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 977 วัน) ประเภท1
18 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 136 ลว 18 พ.ค.58 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 978 วัน) ประเภท1