วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/1178 ลว 4 ก.ย.58 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วน้องถิ่น รุ่นที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1185 ลว 4 ก.ย.58 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ค่า K) (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19155 ลว 7 ก.ย.58 การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19160 ลว 7 ก.ย.58 การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3590 ลว 7 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่1) (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19078 ลว 4 ก.ย.58 การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19214 ลว 7 ก.ย.58 ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1183 ลว 4 ก.ย.58 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1184 ลว 4 ก.ย.58 (ทม.บ้านบึง)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1181 ลว 4 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1