วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1979 ลว 19 พ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนกรส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 134 ลว 18 พ.ค.58 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2558 ชบ 002.1/ว 135 ลว 18 พ.ค.58 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/10241 ลว 19 พ.ค.58 เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 138 ลว 19 พ.ค.58 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 137 ลว 19 พ.ค.58 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10247 ลว 19 พ.ค.58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นการเดินทางปราชการต่างประเทศของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10256 ลว 19 พ.ค.58 รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 976 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/660 ลว 19 พ.ค.58 (นายก อบต.นาวังหิน)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 976 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/662 ลว 19 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ประกาศมาแล้ว 976 วัน) ประเภท1