วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1197 ลว 8 ก.ย.58 (เมีองพัทยา) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 990 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1201 ลว 8 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (ประกาศมาแล้ว 990 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 231 ลว 8 ก.ย.58 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 990 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3594 ลว 7 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 991 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3591 ลว 7 ก.ย.58 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ประกาศมาแล้ว 991 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3590 ลว 7 ก.ย.58 การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครุส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 991 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 230 ลว 8 ก.ย.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด บันทึกข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 991 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 229 ลว 8 ก.ย.58 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 991 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19217 ลว 7 ก.ย.58 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (ประกาศมาแล้ว 991 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 228 ลว 4 ก.ย.58 การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 992 วัน) ประเภท1