วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/677 ลว 21 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/676 ลว 21 พ.ค.58 (นายก อบต.บ่อกวางทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10461 ลว 21 พ.ค.58 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตรับผิดชอบของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/670 ลว 20 พ.ค.58 ประชาสัมพันธ์ อปท.ที่สนใจหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับด้าออกแบบ หรือรับผิดชอบงานบันทึกความร่วมมือ MOU ให้คนพิการ (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 2012 ลว 21 พ.ค.58 การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10459 ลว 21 พ.ค.58 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 1998 ลว 20 พ.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท.ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 1997 ลว 20 พ.ค.58 การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/669 ลว 20 พ.ค.58 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 974 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10254 ลว 19 พ.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 975 วัน) ประเภท1