วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10762 ลว 25 พ.ค.58 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและการขอโอนกิจการประปาจาก อปท. (ประกาศมาแล้ว 968 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 141 ลว 25 พ.ค.58 ได้จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนเมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 968 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 142 ลว 25 พ.ค.58 การสำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ในสังกัดที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 968 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3./10763 ลว 25 พ.ค.58 โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 968 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10760 ลว 25 พ.ค.58 การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 968 วัน) ประเภท1
25 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10466 ลว 21 พ.ค.58 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 968 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/10255 ลว 19 พ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/10025 ลว 15 พ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน งบประมาณปี พ.ศ.2558 ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/667 การเปลี่ยนเลขที่เอกสารสำรองเงินงบประมาณรายจ่าย (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/675 ลว 21 พ.ค.58 (นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1