วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/10025 ลว 15 พ.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน งบประมาณปี พ.ศ.2558 ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
22 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/667 การเปลี่ยนเลขที่เอกสารสำรองเงินงบประมาณรายจ่าย (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/675 ลว 21 พ.ค.58 (นายกเทศมนตรีตำบลหัวถนน)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/677 ลว 21 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/676 ลว 21 พ.ค.58 (นายก อบต.บ่อกวางทอง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10461 ลว 21 พ.ค.58 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตรับผิดชอบของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/670 ลว 20 พ.ค.58 ประชาสัมพันธ์ อปท.ที่สนใจหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับด้าออกแบบ หรือรับผิดชอบงานบันทึกความร่วมมือ MOU ให้คนพิการ (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 2012 ลว 21 พ.ค.58 การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.3/10459 ลว 21 พ.ค.58 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1
21 พ.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 1998 ลว 20 พ.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท.ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 972 วัน) ประเภท1