วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.พ. 2561 ชบ 0023.2/ว28 ลว 20 ก.พ.61 แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4828 ลว 20 ก.พ.61 แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4876 ลว 20 ก.พ.61 การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑.) (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4825 ลว 20 ก.พ.61 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/128 ลว 21 ก.พ.61 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4872 ลว 20 ก.พ.61 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2561 ชบ 0023.5/ว26 ลว 19 ก.พ.61 แจ้งเวียนหนังสือราชการ (ประกาศมาแล้ว 94 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4837 ลว 20 ก.พ.61 ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.3/4827 ลว 20 ก.พ.61 มาตรหารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2561 ชบ 0023.5/ว27 ลว 20 ก.พ.61 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 95 วัน) ประเภท1