วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/735 ลว 2 มิ.ย.58 อปท. แจกจ่ายหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ประกอบด้วย 4 พันธกิจ 6 ยุทธศาสตร์ (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/727 ลว 29 พ.ค.58 รายงานผลการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการก่อหนี้ผูกพันรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/719 ลว 29 พ.ค.58 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/721 ลว 29 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/720 ลว 29 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/718 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 964 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2558 ชบ 0023.4/11070 ลว 28 พ.ค.58 การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 964 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/723 ลว 29 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 964 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2558 ชบ 0023.4/10905 ลว 26 พ.ค.58 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2558) (ประกาศมาแล้ว 964 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2558 ชบ 0023.5/722 ลว 29 พ.ค.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 964 วัน) ประเภท1