วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/738 ลว 2 มิ.ย.58 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัด สถ. (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/746 ลว 3 มิ.ย.58 การประชุมแนวทางการคืนเงินหลักประกันตามสัญญาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ครั้งที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 959 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11076 ลว 28 พ.ค.58 อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 959 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11189 ลว 2 มิ.ย.58 จัดเตรียมข้อมูลการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 959 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11190 ลว 2 มิ.ย.58 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนห้องน้ำ ห้องส้วม ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 959 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 147 ลว 29 พ.ค.58 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 146 ลว 29 พ.ค.58 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ตั้งให้เลื่อยสู่วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 145 ลว 27 พ.ค.58 จัดทำข้อมูลครูอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 และ คศ.2 ตามบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและพนักงานครู ที่ได้รับการปรับเงินเดือนดพิ่ม 1 ขั้น (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/733 ลว 2 มิ.ย.58 กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/734 ลว 2 มิ.ย.58 การประปานครหลวงได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 960 วัน) ประเภท1