วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2130 ลว 3 มิ.ย.58 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 150 ลว 2 มิ.ย.58 ประกาศหลักเกณฑ์ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 151 ลว 3 มิ.ย.58 การรายงานข้อมูลทะเบียนบุคคลของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11322 ลว 3 มิ.ย.58 การดำเนินการโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2171 ลว 4 มิ.ย.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัตจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11446 ลว 4 มิ.ย.58 การกำกับ ดูแลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11445 ลว 4 มิ.ย.58 (ทถอ.)การกำกับ ดูแลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11327 ลว 3 มิ.ย.58 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/745 ลว 3 มิ.ย.58 เตรียมการลงพื้นที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 148 ลว 2 มิ.ย.58 การทดสอบภาษาอังกฤษ "DIFA TES" สำหรับกำหนดเริ่มใช้ ข้อสอบใหม่ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และวิธีการทดสอบ และวิธีการสมัคร ฯลฯ (ประกาศมาแล้ว 958 วัน) ประเภท1