วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11807 ลว 9 มิ.ย.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7 (มิถุนายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11805 ลว 9 มิ.ย.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 7 (มิถุนายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/772 ลว 9 มิ.ย.58 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2557 (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 153 ลว 9 มิ.ย.58 รวบรวมข้อมูล ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการยื่นขอรับการประเมิน (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11802 ลว 9 มิ.ย.58 โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 953 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11803 ลว 9 มิ.ย.58 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ประกาศมาแล้ว 953 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11734 ลว 8 มิ.ย.58 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (ประกาศมาแล้ว 953 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11804 ลว 9 มิ.ย.58 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 953 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/749 ลว 5 มิ.ย.58 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 953 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/764 ลว 8 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 954 วัน) ประเภท1