วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11804 ลว 9 มิ.ย.58 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 953 วัน) ประเภท1
9 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/749 ลว 5 มิ.ย.58 การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 953 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/764 ลว 8 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 954 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/763 ลว 8 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านมาบประชัน (ประกาศมาแล้ว 954 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/762 ลว 8 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ประกาศมาแล้ว 954 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/761 ลว 8 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 954 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ โน๊ต แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (แก้ไขใหม่) (ประกาศมาแล้ว 954 วัน) ประเภท1
8 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/741 ลว 2 มิ.ย.58 ขอส่งมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมโครงการ (ประกาศมาแล้ว 954 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/754 ลว 5 มิ.ย.58 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 957 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/753 ลว 5 มิ.ย.58 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) (ประกาศมาแล้ว 957 วัน) ประเภท1