วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11983 ลว 11 มิ.ย.58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 951 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 155 ลว 10 มิ.ย.58 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 951 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/11981 ลว 11 มิ.ย.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 951 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 156 ลว 10 มิ.ย.58 การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 951 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2244 ลว 10 มิ.ย.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ประกาศมาแล้ว 951 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/11922 ลว 10 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 951 วัน) ประเภท1
11 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/11984 ลว 11 มิ.ย.58 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูเมืองพัทยาผู้รับบำนาญ กรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 951 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.4/11725 ลว 8 มิ.ย.58 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ...... (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/11852 ลว 9 มิ.ย.58 การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
10 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/778 ลว. 10 มิ.ย. 58 (ทถอ.)การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1