วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.4/12261 ลว 15 มิ.ย.58 การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 948 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 160 ลว 15 มิ.ย.58 โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 948 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 157 ลว 12 มิ.ย.58 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประำจเดือนพฤษภาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 949 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2558 (วิทยุสื่อสาร) ชบ 0023.3/12155 ลว 15 มิ.ย.58 การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 949 วัน) ประเภท1
15 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 158 ลว 12 มิ.ย.58 งบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และอัตราราคางานต่อหน่วย (ฉบับเดือนมีนาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 949 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12034 ลว 11 มิ.ย 58 เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คนพิการหรือทุพพลภาพ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/794 ลว 12 มิ.ย.58 ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/791 ลว 12 มิ.ย.58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาสตร์) (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/792 ลว 12 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1
12 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/793 ลว 12 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 952 วัน) ประเภท1