วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/..... ลว 29 ก.ย.58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ประกาศมาแล้ว 970 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3944 ลว 29 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) (ประกาศมาแล้ว 970 วัน) ประเภท1
29 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/20978 ลว 28 ก.ย.58 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 970 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1286 ลว 28 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา) (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1287 ลว 28 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1288 ลว 28 ก.ย.58 (อบต.บ่อวิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1289 ลว 28 ก.ย.58 (อบต.บ่อวิน) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 245 ลว 28 ก.ย. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินเดืิอน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1283 ลว 24 ก.ย.58 (เมืองพัทยา) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการพิจาณาการทางวินัยและการใช้ออกจากราชการของพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1
28 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1282 ลว 24 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 971 วัน) ประเภท1