วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/807 ลว 16 มิ.ย.58 (อบต.หนองขยาด) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 945 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/806 ลว 16 มิ.ย.58 (ทต.บางพระ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 945 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12156 ลว 15 มิ.ย.58 การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงานประชุม สัมมนา อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12169 ลว 15 มิ.ย.58 การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายบุญเทียม ศิริไพบูลย์ (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12169 ลว 15 มิ.ย.58 การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายบุญเทียม ศิริไพบูลย์ (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/ว 161 ลว 15 มิ.ย.58 ผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/799 ลว 16 มิ.ย.58 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์) (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/800 ลว 16 มิ.ย.58 (อบต.ทุ่งขวาง)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12158 ลว 15 มิ.ย.58 การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 2336 ลว 15 มิ.ย.58 การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1