วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12642 ลว 18 มิ.ย.58 การเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12517 ลว 17 มิ.ย.58 การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายธวัช สุขพัฒน์ (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12649 ลว 18 มิ.ย.58 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.4/ ขอเปลี่ยนแบบฟอร์มในการสำรวจ ITA แบบฟอร์มใหม่ (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12645 ลว 18 มิ.ย.58 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/803 ลว 16มิ.ย.58 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12648 ลว 18 มิ.ย.58 (ทม.ศรีราชา,เมืองพัทยา) การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้นการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12647 ลว 18 มิ.ย 58 การรับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2392 ลว 18 มิ.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เบี้ยชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ) เดือนมิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12641 ลว 18 มิ.ย.58 การจัดการขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอกชนร่วมลงทุนหรือจ้างให้เอกชนดำเนินการ (ประกาศมาแล้ว 947 วัน) ประเภท1