วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/828 ลว 23 มิ.ย.58 (อบต.บ้านเซิด) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 942 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/829 ลว 23 มิ.ย.58 (อบต.บ้านช้าง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 942 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 2429 ลว 22 มิ.ย.58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 942 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 2430 ลว 22 มิ.ย.58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลกาประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 942 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12861 ลว 22 มิ.ย.58 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 943 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2 ลว. 22 มิ.ย. 58 ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติ/ตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร รอบเดือน ส.ค. 2558 (ประกาศมาแล้ว 943 วัน) ประเภท1
22 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/809 ลว 18 มิ.ย.58 การจัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 943 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12643 ลว 18 มิ.ย.58 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12650 ลว 18 มิ.ย.58 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12644 ลว 18 มิ.ย.58 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 946 วัน) ประเภท1