วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12647 ลว 18 มิ.ย 58 การรับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 943 วัน) ประเภท1
19 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2392 ลว 18 มิ.ย. 58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เบี้ยชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ) เดือนมิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 943 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12641 ลว 18 มิ.ย.58 การจัดการขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอกชนร่วมลงทุนหรือจ้างให้เอกชนดำเนินการ (ประกาศมาแล้ว 944 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/810 ลว 18 มิ.ย.58 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (ประกาศมาแล้ว 944 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/823 ลว 18 มิ.ย.58 (ทม.พนัสนิคม) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนนและรายการก่อสร้างลานกีฬา (ประกาศมาแล้ว 944 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/822 ลว 18 มิ.ย.58 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 944 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/821 ลว 18 มิ.ย.58 (อบต.แสมสาร) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 944 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/820 ลว 18 มิ.ย.58 (ทต.ตะเคียนเตี้ย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 944 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/11726 ลว 8 มิ.ย.58 ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 944 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/777 ลว. 10 มิ.ย. 58 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 945 วัน) ประเภท1