วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 165 ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจรภูมิภาค ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/12959 ลว 23 มิ.ย.58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12960 ลว 23 มิ.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2459 ลว 23 มิ.ย.58 แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน"ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12958 ลว 23 มิ.ย.58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/12859 ลว 22 มิ.ย.58 การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่ายกรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12865 ลว 22 มิ.ย.58 พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2556 (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 163 ลว 18 มิ.ย.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อเร่งรัดและจัดส่งแบบประเมินดังกล่าว (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/827 ลว 23 มิ.ย.58 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/826 ลว 23 มิ.ย.58 ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกเด็กในเขตพื้นที่เข้ารับทุนของกล้วยน้ำไทมูลนิธิ (ประกาศมาแล้ว 940 วัน) ประเภท1