วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12969 ลว 23 มิ.ย.58 หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12954 ลว 23 มิ.ย.58 คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12970 ลว 23 มิ.ย.58 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/834 ลว 24 มิ.ย.58 โครงการประกวดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2558 ลว 23 มิ.ย.58 แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12955 ลว 23 มิ.ย.58 การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ... และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ (แบับที่3) (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.4/12972 ลว 23 มิ.ย.58 การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/12973 ลว 23 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2461 ลว 23 มิ.ย.58 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/12971 ลว 23 มิ.ย.58 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1