วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13143 ลว 25 มิ.ย.58 การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 938 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/13148 ลว 25 มิ.ย.58 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 938 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/837 ลว 25 มิ.ย.58 (อบต.เขาซก) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 938 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/838 ลว 25 มิ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 938 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2489 ลว 25 มิ.ย.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) ภาษีสุรา และภาษีสรรพาสมิต ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 938 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/840 ลว 25 มิ.ย.58 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มาร์ชชิ่งความดี" (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/839 ลว 25 มิ.ย.58 แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 168 ลว 25 มิ.ย.58 ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เดินทางไปรายงานตัว และลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนาในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.58 ถึง 2 ก.ค. 58 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.4/13144 ลว 25 มิ.ย.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2488 ลว 25 มิ.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 939 วัน) ประเภท1