วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/1375 ลว. 13 ต.ค. 58 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ0023.3/1376 ลว. 13 ต.ค. 58 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 269 ลว. 12 ต.ค. 58 กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/1373 ลว. 13 ต.ค. 58 กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 4138 ลว. 12 ต.ค. 58 การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปกับโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/22227 ลว. 12 ต.ค. 58 แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.2/22228 ลว. 12 ต.ต. 2558 แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 4140 ลว. 12 ต.ค. 58 การเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
13 ต.ค. 2558 ชบ 0023.3/22229 ลว. 12 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา (ประกาศมาแล้ว 956 วัน) ประเภท1
12 ต.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 263 ลว 8 ต.ค.58 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีปฏิบัติราชการแทน (ประกาศมาแล้ว 957 วัน) ประเภท1