วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2495 ลว 26 มิ.ย.58 การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 2487 ลว 25 มิ.ย.58 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 2486 ลว 25 มิ.ย.58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 2490 ลว 25 มิ.ย.58 หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งครู (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13209 ลว 25 มิ.ย.58 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 2493 ลว 25 มิ.ย.58 การสัมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13210 ลว 26 มิ.ย.58 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13203 ลว 25 มิ.ย.58 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 2494 ลว 25 มิ.ย.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1
26 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.2/13181 ลว 25 มิ.ย.58 ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 937 วัน) ประเภท1