วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2525 ลว 30 มิ.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13214 ลว 26 มิ.ย.58 ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2526 ลว 30 มิ.ย.58 การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับเงิน (Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/865 ลว 30 มิ.ย.58 ประปาหมู่บ้าน ปี 2547-2558 (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/13497 ลว 30 มิ.ย.58 การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร "โตไปไม่โกง" (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/868 ลว 30 มิ.ย.58 (ทต.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 2497 ลว 26 มิ.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/841 ลว 25 มิ.ย.58 ขอเชิญบุคลากรภายในและภายใต้สังกัด สถ.เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการฯ (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.1/842 ลว 25 มิ.ย.58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางการวิชาการโครงการ "eGovernment Forum 2015" (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2558 ชบ 0023.3/858 ลว 29 มิ.ย.58 ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ประกาศมาแล้ว 934 วัน) ประเภท1