วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 170 ลว 30 มิ.ย.58 ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข."และเปลั้ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ (ประกาศมาแล้ว 932 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13636 ลว 1 ก.ค.58 โครงการฝึกบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13635 ลว 1 ก.ค.58 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13637 ลว 1 ก.ค.58 กรเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสารสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13608 ลว 1 ก.ค.58 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทเรนทร ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/13614 ลว 1 ก.ค.58 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13607 ลว 1 ก.ค.58 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 2547 ลว 1 ก.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13401 ลว 29 มิ.ย.58 การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 171 ลว 30 มิ.ย.58 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 933 วัน) ประเภท1