วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/765 ลว 1 พ.ย.60 การมอบให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวีดชลบุรีเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว ระหว่างลงนาม แบบรายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว234 ลว 25 ต.ค.60 การจัดสรรรายได้นำเข้าบัญชีเงินฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/26187 ลว 30 ต.ค.60 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand ๔.๐ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว5624 ลว 30 ต.ค.60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าพัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/26182 ลว 30 ต.ค.60 การเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2560 0023.2/ว 5608 ลว 27 ตุลาคม 2560 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 79 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/ว238 ลว 31 ต.ค.60 การกรอกแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเลขที่ประจำตำแหน่งของพนักงานครู/ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรอัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แบบ สบศ.๖) (ประกาศมาแล้ว 79 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2560 ชบ 0023.3/25791 ลว 24 ต.ค.60 การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคกแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 79 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2560 ชบ 0023.2/25928 ลว 25 ต.ค.60 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 79 วัน) ประเภท1