วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13791 ลว 2 ก.ค.58 ประกาศเกณฑ์การผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/888 ลว 2 ก.ค.58 (ทต.ดอนหัวฬ่อ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/889 ลว 2 ก.ค.58 (ทต.ดอนหัวฬ่อ)การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค) (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 175 ลว 2 ก.ค.58 ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีข้าราชการและผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/883 ลว 2 ก.ค.58 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 2548 ลว 1 ก.ค.58 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 930 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/884 ลว 2 ก.ค.58 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบัติหน้าที่แทนชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 930 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/881 ลว 2 ก.ค.58 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารฯเข้าร่วมประชุม (ประกาศมาแล้ว 930 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 930 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/13678 ลว 1 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 930 วัน) ประเภท1