วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 178 ลว 3 ก.ค.58 การรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13936 ลว 3 ก.ค.58 การดำเนินคดีอาญาแก่พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/895 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาฯให้สถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/894 ลว 3 ก.ค.58 การจัดกิจกรรมโครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 900 ลว 3 ก.ค.58 ขอเลื่อนกำหนดการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13937 ลว 3 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ การเร่งรัดการดำเนินการและส่งแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 891 ลว 3 ก.ค.58 ขอเชิญประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13787 ลว 2 ก.ค.58 ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารและตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1