วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/13938 ลว 3 ก.ค.58 ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/13683 ลว 1 ก.ค.58 แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 2609 ลว 3 ก.ค.58 การโอนจัดสรรงบแระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 2609 ลว 3 ก.ค.58 การโอนจัดสรรงบแระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 179 ลว 6 ก.ค.58 การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 178 ลว 6 ก.ค.58 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2558 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14039 ลว 6 ก.ค.58 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/907 ลว 6 ก.ค.58 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ รายงานการประชุมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 173 ลว 3 ก.ค.58 การประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1