วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/907 ลว 6 ก.ค.58 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ รายงานการประชุมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1/2558 (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 173 ลว 3 ก.ค.58 การประเมินหรือขอรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 178 ลว 3 ก.ค.58 การรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13936 ลว 3 ก.ค.58 การดำเนินคดีอาญาแก่พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/895 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาฯให้สถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
6 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/894 ลว 3 ก.ค.58 การจัดกิจกรรมโครงการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 900 ลว 3 ก.ค.58 ขอเลื่อนกำหนดการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/13937 ลว 3 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ การเร่งรัดการดำเนินการและส่งแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ประกาศมาแล้ว 929 วัน) ประเภท1