วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 181 ลว 13 ก.ค.58 การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/930 ลว 13 ก.ค.58 (ทต.บ้านเก่า) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/931 ลว 13 ก.ค.58 (ทต.หนองตำลึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 2708 ลว 10 ก.ค.58 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
13 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14471 ลว 13 ก.ค.58 การเร่งรัดการดำเนินการขอใช้งบประมาณปีงบประมาณ 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2558 และ อปท.ยื่นยันขอมูลในระบบ e-Plan กรณีโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกผัน ภายใน 13 ก.ค.2558 เวลา 12.00 น. (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/926 ลว 9 ก.ค.58 (ทถอ.)การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ และบัญชานายกรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/925 ลว 9 ก.ค.58 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ และบัญชานายกรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 2673 ลว 9 ก.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/14239 ลว 7 ก.ค.58 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/923 ลว 9 ก.ค.58 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกาา จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 52 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 926 วัน) ประเภท1