วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14236 ลว 7 ก.ค.58 แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 172 ลว 1 ก.ค.58 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 180 ลว 8 ก.ค.58 การนำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน มิถุนายน 2558 เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ และค่าทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.35/ว 2672 ลว 8 ก.ค.58 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14248 ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/915 ลว 7 ก.ค.58 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023..3/913 ลว 7 ก.ค.58 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/914 ลว 7 ก.ค.58 การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบทุก 3 เดือนตามแบบรายงาน (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14237 ลว 7 ก.ค.58 แจ้งผลการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1
7 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/908 ลว 7 ก.ค.58 (ทต.หนองไผ่แก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนรายการก่อสร้างลานกีฬา (ประกาศมาแล้ว 925 วัน) ประเภท1