วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 2673 ลว 9 ก.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 922 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.4/14239 ลว 7 ก.ค.58 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 922 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/923 ลว 9 ก.ค.58 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกาา จดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 52 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 922 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14368 ลว 9 ก.ค.58 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/922 ลว 8 ก.ค.58 โครงการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมานุ 60 พรรษา "สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ" (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14370 ลว 9 ก.ค.58 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/14371ลว 9 ก.ค.58 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/921 ลว 9 ก.ค.58 ขอความร่วมมือประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก" (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2558 ชบ0023.3/14247 ลว. 7ก.ค. 58 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 2671 ลว 8 ก.ค.58 ประกาส ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 924 วัน) ประเภท1