วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5./26371 ลว 3 ธ.ค.58 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 931 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1584 ลว 3 ธ.ค.58 (อบต.เขาชก) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสหรับพัฒนางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 931 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1583 ลว 3 ธ.ค..58 (ทต.โป่ง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 931 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 5045 ลว 3 ธ.ค.58 การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 931 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1582 ลว 3 ธ.ค.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 931 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25652 ลว 25 พ.ย.58 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 931 วัน) ประเภท1
3 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/26217 ลว 2 ธ.ค.58 ชี้แจงประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (ประกาศมาแล้ว 931 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 5033 ลว. 2 ธ.ค. 58 การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 932 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/25879 ลว 27 พ.ย.58 ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการนับสนุนกรเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 932 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/26213 ลว 2 ธ.ค.58 โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 932 วัน) ประเภท1