วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 2802 ลว 17 ก.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558 ) (ประกาศมาแล้ว 913 วัน) ประเภท1
20 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 187 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 913 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/958 ลว 17 ก.ค.58 การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะภายในเขตจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15001 ลว 17 ก.ค.58 การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15010 ลว 17 ก.ค.58 (ทม.หนองปรือ) ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15005 ลว 17 ก.ค.58 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่างลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14846 ลว 15 ก.ค.58 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14758 ลว. 14 ก.ค. 58 แจ้งผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15002 ลว 17 ก.ค.58 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 2803 ลว 17 ก.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1