วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5702 ลว 1 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5705 ลว 1 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26493 ลว 1 พ.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26492 ลว 1 พ.ย.60 การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26176 ลว 30 ต.ค.60 การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26184 ลว 30 ต.ค.60 การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/25627 ลว 20 ต.ค.60 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อคัดเลือกเ)็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5668 ลว 31 ต.ค.60 เเจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5703 ลว 1 พ.ย.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว5706 ลว 1 พ.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1