วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14758 ลว. 14 ก.ค. 58 แจ้งผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 915 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15002 ลว 17 ก.ค.58 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 915 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 2803 ลว 17 ก.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 915 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว184 ลว 16 ก.ค.58 คณะอนุกรรมการด้านการกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ 10 (อ.ก.ท.กำหนดตำแหน่ง ระดับ 10) การประชุมครั้งที่ 3/2558 (ประกาศมาแล้ว 915 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/14847 ลว 15 ก.ค.58 โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awaeds) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/948 ลว 16 ก.ค.58 รหัสผู้ใช้งาน (Username และ Password) ก.พ.ร.ได้กำหนดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับใช้ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/949 ลว 16 ก.ค.58 บัญชีรายชื่อกระบวนงานที่มีส่วนราชการจัดทำคู่มือกลางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/955 ลว 16 ก.ค.58 ทต.นาจอมเทียน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/953 ลว 16 ก.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/14844 ลว 15 ก.ค.58 การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548-2554 (ประกาศมาแล้ว 916 วัน) ประเภท1