วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/15054 ลว. 20 ก.ค. 58 รายชื่อ อปท.ที่ยัง ไม่ส่งแบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนของ อปท.แบบ ๑ แบบ ๒ แห่งที่ยังไม่รายงานข้อมูล (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 15054 ลว. 20 ก.ค. 58 ขอให้ อปท. ที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชนของ อปท. ตามแบบ 1 และ แบบ 2 เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ก่อนเวลา 16:00 น. (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/986 ลว. 21 ก.ค. 58 โครงการประกวดตราสัญญาลักษ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum โดยมีเงินรางวัล 80,000 บาท (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15458 ลว 22 ก.ค.58 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15465 ลว. 22 ก.ค. 58 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 2857 ลว 21 ก.ค.58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผุ้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 191 ลว 21 ก.ค.58 การมอบอำนาจในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/983 ลว 21 ก.ค.58 (ทถอ.) การมอบอำนาจในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 190 ลว 21 ก.ค.58 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับแบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนม้องถิ่นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาชุมชนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1
22 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/15436 ลว 21 ก.ค.58 การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 910 วัน) ประเภท1