วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 5057 ลว 4 ธ.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 919 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 5034 ลว 2 ธ.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 919 วัน) ประเภท1
15 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26988 ลว 11 ธ.ค.58 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 919 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 308 ลว 14 ธ.ค.58 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ประกาศมาแล้ว 920 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.1/27090 ลว 14 ธ.ค.58 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 920 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/1602 ลว 14 ธ.ค.58 โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 920 วัน) ประเภท1
14 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/1600 ลว 14 ธ.ค.58 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2557 (ประกาศมาแล้ว 920 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26656 ลว 4 ธ.ค.58 (เมืองพัทยา) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26201 ลว 2 ธ.ค.58 (ทน.แหลมฉบัง) การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1
11 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/26209 ลว 2 ธ.ค.58 (ทน.แหลมฉบัง) การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 923 วัน) ประเภท1