วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 ก.ค. 2558 ชบ 0023.1/994 ลว 24 ก.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 908 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15810 ลว 27 ก.ค.58 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 1011 ลว 25 ก.ค.58 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15809 ลว 27 ก.ค.58 การสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM : OTOS) (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15808 ลว 27 ก.ค.58 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15804 ลว 27 ก.ค.58 ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3./15737 ลว 24 ก.ค.58 การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2558 (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3.15736 ลว 24 ก.ค.58 ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
27 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15735 ลว 25 ก.ค.58 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 909 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 194 ลว 24 ก.ค.58 การกรอกแบบรายงานอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา (แบบ สบศ.อต.1) (ประกาศมาแล้ว 912 วัน) ประเภท1