วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/16132 ลว 29 ก.ค.58 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 899 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 195 ลว 27 ก.ค.58 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1018 ลว 27 ก.ค.58 (ทต.หนองซ้ำซาก) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 200 ลว 27 ก.ค.58 นำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/15419 ลว 21 ก.ค.58 หารสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นสู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 202 ลว 29 ก.ค.58 จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียบสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 201 ลว 29 ก.ค.58 การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 193 ลว 24 ก.ค.58 ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 198 ลว 27 ก.ค.58 การดำเนินตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.2/1027 ลว 28 ก.ค.58 รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เดินทางไปรายงานตัวและลงทะเทียบเข้ารับการสัมมนาในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 900 วัน) ประเภท1