วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25354 ลว 20 พ.ย.58 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 912 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.2/25594 ลว 24 พ.ย.58 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 912 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25655 ลว 25 พ.ย.58 โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (ประกาศมาแล้ว 912 วัน) ประเภท1
26 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 4872 ลว 25 พ.ย.58 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประกาศมาแล้ว 912 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25593 ลว 24 พ.ย.58 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 913 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/1544 ลว 23 พ.ย.58 รายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนและรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ประกาศมาแล้ว 913 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25653 ลว 25 พ.ย.58 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 913 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/ว 4844 ลว 24 พ.ย.58 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 914 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2558 ชบ 0023.3/25530 ลว 23 พ.ย.58 การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (ประกาศมาแล้ว 914 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2558 ชบ 0023.5/25457 ลว 23 พ.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งดารโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 914 วัน) ประเภท1