วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1033 ลว 29 ก.ค.58 (ทต.หนองไม้แดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1034 ลว 29 ก.ค.58 (อบต.บ้านช้าง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
3 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/15884 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15807 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 903 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/15805 ลว 27 ก.ค.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 903 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1026 ลว 28 ก.ค.58 (อบต.โคกเพลาะ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 903 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/1025 ลว 28 ก.ค.58 (อบตงหนองหงษ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 903 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/197 ลว 27 ก.ค.58 ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ประกาศมาแล้ว 904 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2558 ชบ 0023.5/196 ลว 27 ก.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 904 วัน) ประเภท1
28 ก.ค. 2558 ชบ 0023.3/995 ลว 24 ก.ค.58 แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วีดที่ 1.5 "ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน" (ประกาศมาแล้ว 904 วัน) ประเภท1