วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3064 ลว 5 ส.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่ว สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 897 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1049 ลว 6 ส.ค.58 (ทม.ปรกฟ้า) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการก่อสร้างลานกีฬา (ประกาศมาแล้ว 897 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 0023.1/ประกาศจังหวัดชลบุรี ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 3078 ลว 5 ส.ค.58 การับรองรายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/16452 ลว 5 ส.ค.58 การประชาสัมพันธ์คัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 " และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559" (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/16453 ลว 5 ส.ค.58 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 208 ลว 5 ส.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 207 ลว 5 ส.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 ชบ 0023.2/16224 ลว 3 ส.ค.58 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3046 ลว 4 ส.ค.58 รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 898 วัน) ประเภท1