วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26495 ลว 1 พ.ย.60 แจ้งประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (ประกาศมาแล้ว 74 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2560 ชบ 0023.4/26603 ลว 2 พ.ย.60 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 74 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว242 ลว 3 พ.ย.60 การนำส่งเงินรายได้องค?กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 74 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/771 ลว 2 พ.ย.60 คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และเชิญชวนเนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26389 ลว 31 ต.ต. 60 การขอรับการสนับสนุนงบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพิติด (กิจกรรการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/26655 ลว 2 พ.ย. 60 การโอนจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
3 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26653 ลว 2 พ.ย.60 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 77 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/25153 ลว 16 ต.ค.60 การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 5738 ลว 2 พ.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูเด็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนคุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/768 ลว 2 พ.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 78 วัน) ประเภท1