วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3018 ลว 3 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 896 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3020 ลว 3 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 896 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/1047 ลว 4 ส.ค.58 ขอเชิญตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 896 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3019 ลว 3 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 896 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3017 ลว 3 ส.ค.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 896 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/16137 ลว 29 ก.ค.58 แจ้งให้ทบทวนโครงการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติของคณะอนุกรรการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 896 วัน) ประเภท1
5 ส.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 3045 ลว 4 ส.ค.58 โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 896 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/16136 ลว 29 ก.ค.58 แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 (ประกาศมาแล้ว 897 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3016 ลว 3 ส.ค.58 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (ประกาศมาแล้ว 897 วัน) ประเภท1
4 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/ว 3006 ลว 3 ส.ค.58 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 897 วัน) ประเภท1