วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1061 ลว 7 ส.ค.58 (ทต.ตะเคียนเตี้ย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 891 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 214 ลว 7 ส.ค.58 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 เป็นเงินค่าธรรมเนียมด้านป่าไม้ (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023./รายการพิเศษ ใจฟ้า เชิญชม รายการถ่ายทอดสด ช่อง 11 NBT "รายการพิเศษ ใจฟ้า" (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1056 ลว 7 ส.ค.58 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสรืมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/1053 ลว 6 ส.ค.58 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนานุบาลทุกแห่ง เตรียมดำเนินการปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 209 ลว 5 ส.ค.58 การปรับปรุงกำหนดราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมจากบัญชีราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้างฉบับเดืิอนมีนาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 211 ลว 6 ส.ค.58 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 213 ลว 6 ส.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สำหรับจังหวัดชลบุรี เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3081 ลว 5 ส.ค.58 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติกรณีผู้รับบำนาญที่มีการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่ประสงค์ยื่น Undo (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 3063 ลว 5 ส.ค.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่่ 4 (ประกาศมาแล้ว 894 วัน) ประเภท1