วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 17172 ลว 15 ส.ค.58 การรายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 0023.3/..... แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100 %" ปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1086 ลว 14 ส.ค.58 (ทต.เกล็ดแก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1087 ลว 14 ส.ค.58 (ทต.เกล็ดแก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 3164 ลว 10 ส.ค.58 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 206 ลว 5 ส.ค.58 แนวทางปฏิบัติการอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 205 ลว 5 ส.ค.58 การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/1038 ลว 13 ส.ค.58 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 รุ่นที่ 36 (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/17092 ลว 13 ส.ค.58 หารือการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดพื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/17091 ลว 13 ส.ค.58 (อ.สัตหีบ) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1