วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/....... รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากสำหรับรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 884 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 216 ลว 17 ส.ค.58 การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานครูฯ (ประกาศมาแล้ว 884 วัน) ประเภท1
17 ส.ค. 2558 ชบ 0023.2/ว 3246 ลว 17 ส.ค.58 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรื่อเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 884 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/ว 17172 ลว 15 ส.ค.58 การรายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 0023.3/..... แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน "ดำเนินการ 100 %" ปีงบประมาณ 2558 (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1086 ลว 14 ส.ค.58 (ทต.เกล็ดแก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1087 ลว 14 ส.ค.58 (ทต.เกล็ดแก้ว) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 3164 ลว 10 ส.ค.58 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 206 ลว 5 ส.ค.58 แนวทางปฏิบัติการอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 205 ลว 5 ส.ค.58 การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 887 วัน) ประเภท1