วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/17488 ลว 18 ส.ค.58 หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ประกาศมาแล้ว 881 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/1106 ลว 18 ส.ค.58 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 881 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/17773 ลว 20 ส.ค.58 การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 884 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.1/..... แบบสรุปผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 885 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.2/11119 ลว 20 ส.ค.58 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 885 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1115 ลว 20 ส.ค.58 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (ประกาศมาแล้ว 885 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1116 ลว 20 ส.ค.58 (ทต.บางทราย) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 885 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1117 ลว 20 ส.ค.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านมาบประชัน (ประกาศมาแล้ว 885 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1118 ลว 20 ส.ค.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงถนน (ประกาศมาแล้ว 885 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 217 ลว 19 ส.ค.58 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ประกาศมาแล้ว 885 วัน) ประเภท1