วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/1667 ลว 29 ธ.ค.58 (ทต.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
30 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/28292 ลว. 29 ธ.ค. 58 ประกาศแจ้ง ก.อบต. จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28282 ลว. 29 ธ.ค. 58 การเน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 318 ลว. 29 ธ.ค. 58 ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28283 ลว. 29 ธ.ค. 58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/28272 ลว. 29 ธ.ค. 58 การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผู้รับบำเหน็จอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/28270 ลว. 29 ธ.ค. 58 การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ กรณีผูุ้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.2/1653 ลว. ธ.ค. 58 รายชื่อข้าราขการ/พนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราขอิสริยาภรณ์ (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.5/28276 ลว. 29 ธ.ค. 58 การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
29 ธ.ค. 2558 ชบ 0023.3/28278 ลว. 29 ธ.ค. 58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559) (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1