วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1138 ลว 25 ส.ค.58 (ทน.แหลมฉบัง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์) (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1139 ลว 25 ส.ค.58 (ทต.ห้วยใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค่าครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง) (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1040 ลว 25 ส.ค.58 (ทต.ห้วยใหญ่) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1137 ลว 25 ส.ค.58 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ค่าครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง) (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/ว 221 ลว 25 ส.ค.58 การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/18050 ลว 24 ส.ค.58 ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา Tower Water Treatment Process (4 in 1 System) (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 ชบ 0023.4/ว 210 ลว 6 ส.ค.58 การควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2558 จังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.1/ว 17172 เรื่อง แบบสรุปผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 878 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2558 ชบ 0023.3/..... แบบรายงานสถานะการนำข้อมูลเข้าระบบ e-Plan ถึงขั้นตอน ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2558 ชบ 0023.5/1128 ลว 24 ส.ค.58 (อบต.วัดหลวง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 879 วัน) ประเภท1