วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1221 ลว 11 ก.ย.58 (ทม.ศรีราชา) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น(ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา) (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 232 ลว 11 ก.ย.58 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 233 ลว 14 ก.ย.58 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายหรือดำเนินการเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 858 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/1223 ลว 11 ก.ย.58 การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินการขอรับเงินรางวัลประจำปี 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 858 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3677 ลว 11 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3677 ลว 11 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3678 ลว 11 ก.ย.58 ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1214 ลว 11 ก.ย.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1213 ลว 11 ก.ย.58 (ทต.หนองไม้แดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1212 ลว 1 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1