วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/73 ลว 20 ม.ค.59 (อบต.วัดสุวรรณ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/72 ลว 20 ม.ค.59 (ทม.บ้านบึง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 14 ลว 19 ม.ค.59 กำหนดรายชื่อคระกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทะิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 383 ลว 19 ม.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2558 ประจำเดือน กันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 384 ลว 19 ม.ค.59 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2558 ให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/1428 ลว 19 ม.ค.59 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 857 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2559 ชบ 0023.5/ว 15 ลว 19 ม.ค.59 นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (ประกาศมาแล้ว 858 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2559 ชบ 0023.1/71 ลว 19 ม.ค.59 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 858 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2559 ชบ 0023.4/996 ลว 14 ม.ค.59 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ชุดที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 858 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2559 ชบ 0023.3/ว 223 ลว 18 ม.ค.59 การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยางพาราสำหรับจัดทำดครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1