วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/19621 ลว 10 ก.ย.58 การจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/19587 ลว 10 ก.ย.58 การจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/1204 ลว 9 ก.ย.58 ประกาศผลการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 860 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.1/1192 ลว 8 ก.ย.58 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2558 (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3608 ลว 8 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/ว 3609 ลว 8 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/19388 ลว 8 ก.ย.58 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19449 ลว 9 ก.ย.58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1195 ลว 8 ก.ย.58 (ทต.เขตรอุดมศักดิ์) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1196 ลว 8 ก.ย.58 (ทม.ดอนหัวฬ่อ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 861 วัน) ประเภท1