วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1214 ลว 11 ก.ย.58 (ทม.หนองปรือ) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1213 ลว 11 ก.ย.58 (ทต.หนองไม้แดง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1212 ลว 1 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/1211 ลว 11 ก.ย.58 (ทต.บางละมุง) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19715 ลว 11 ก.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/19719 ลว 11 ก.ย.58 การกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กด้วยคุณวุฒิที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ที่ ก.ท.กำหนด เข้ารับเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท.กำหนด (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.3/19238 ลว 8 ก.ย.58 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.5/19718 ลว 11 ก.ย.58 (อบจ.ชลบุรี) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/ว 3669 ลว 11 ก.ย.58 การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินการขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2558 ชบ 0023.2/19648 ลว 11 ก.ย.58 การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 859 วัน) ประเภท1