วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.1/25153 ลว 16 ต.ค.60 การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 5738 ลว 2 พ.ย.60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูเด็ก ไตรมาสที่ ๑ (เดือนคุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/768 ลว 2 พ.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/26617 ลว 2 พ.ย.60 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉืนหรือจำเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) เงินหันไว้เบิกเหลื่อมปี (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว240 ลว 1 พ.ย.60 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าพัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว241 ลว 1 พ.ย.60 รายละเอียดการโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26602 ลว 2 พ.ย.60 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26612 ลว 2 พ.ศ.60 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/26604 ลว 2 พ.ย.60 การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1
2 พ.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว ระหว่างลงนาม ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินการตลาดประชารัฐ (ประกาศมาแล้ว 76 วัน) ประเภท1